Nhóm thuộc ức chế men DPP4

Usabetic VG 50
Usabetic VG 50

Onglyza 2,5mg
Onglyza 2,5mg

Onglyza 5mg
Onglyza 5mg

Galvus 50mg
Galvus 50mg

Trajenta 5mg
Trajenta 5mg

Januvia 50mg
Januvia 50mg

Đang tải thêm dữ liệu loading
Tiểu đường Việt Thanh Tiểu đường Việt Thanh
4.5 out of 5 based on 301 ser ratings.