Nhóm thuộc đồng vận thụ thể GLP-1

Victoza
Victoza

Tiểu đường Việt Thanh Tiểu đường Việt Thanh
4.5 out of 5 based on 301 ser ratings.