Nhóm Sulfonylurea

Glumerif 4mg
Glumerif 4mg

Glimepirid Nic 1 mg
Glimepirid Nic 1 mg

Glycinorm-80
Glycinorm-80

Gliclada 30mg
Gliclada 30mg

Cadglim 2
Cadglim 2

Usabetic 4mg
Usabetic 4mg

Đang tải thêm dữ liệu loading
Tiểu đường Việt Thanh Tiểu đường Việt Thanh
4.5 out of 5 based on 301 ser ratings.