Metformin

Fordia 500mg
Fordia 500mg

Fordia 850mg
Fordia 850mg

Dybis 850mg
Dybis 850mg

Glucofine 500 mg
Glucofine 500 mg

Metformin 1000mg
Metformin 1000mg

Diafase 850
Diafase 850

Đang tải thêm dữ liệu loading
Tiểu đường Việt Thanh Tiểu đường Việt Thanh
4.5 out of 5 based on 301 ser ratings.